KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charekterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Nasza oferta:

* opracowywanie kart charakterystyki na podstawie pierwotnych i wtórnych danych (receptury). 

* opracowywanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do wszystkich szczegółowych przepisów polskich i UE.

* przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008. 

* opracowanie kart charakterystyki we wszystkich językach obowiązujących w UE oraz w językach poza unijnych (rosyjski, ukraiński, norweski). Na życzenie możliwe jest też przygotowanie Karty charakterystyki w innych językach. 

* ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym.