SZKOLENIA BHP

   Szanowni Państwo oferujemy wam szkolenia wstępne i okresowe BHP dla każdej grupy zawodowej.
   Szkolenia możemy przeprowadzi w naszym ośrodku szkoleniowy z wykorzystaniem naszych sal wykładowych jak również w siedzibie państwa firmy – organizacji.
   Koszt szkolenia zawsze ustalamy indywidualnie.

Zaświadczenia wydajemy również w języku angielskim ( dotyczy szkoleń okresowych BHP na każdy stanowisku pracy ).

Art. 2373. KP
Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 1.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21.

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 22.

Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

§ 23.

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 24.

Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w Art. 226 ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

§ 3.

Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

WAŻNE !
Osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy również muszą odbyć szkolenia BHP oraz być zapoznane z ryzykiem zawodowym.

Lekceważenie tego obowiązku przez pracodawcę może go narazić na odpowiedzialność karną z Art. 220 KK